Tổ chức lấy ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 - Thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế
16/09/2019 2:10:07 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố