Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4, đợt 2
25/02/2019 9:06:57 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 22/02/2019, UBND Thành phố Huế đã ban hành thông báo số 34/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4, đợt 2. 
Tải Thông báo 34/TB-UBND tại đây
Tải phụ lục kèm theo thông báo tại đây 
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Các bài khác
    << < 1 2 > >>