Báo cáo Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 Thành phố Huế
19/02/2021 3:58:58 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Đính kèm tài liệu ()
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Huế