Thành phố Huế công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021
09/02/2021 10:54:17 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 09/02/2021, UBND thành phố Huế ban hành Thông báo số 33/TB-UBND về công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Huế.
    Hồ sơ công khai gồm: Nghị Quyết số 162/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2021; Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Huế; báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021.
   Để thông tin phổ biến rộng rãi, UBND Thành phố giao Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các phường có liên quan tổ chức công bố, công khai nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Huế tại Trụ sở UBND và cổng thông tin điện tử các phường.
   Đối với việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân, UBND Thành phố yêu cầu UBND các phường tổ chức thông báo, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân đã đăng ký nhu cầu chuyển mục đất sử dụng đất và đã được phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-UBND nêu trên lập các thủ tục để chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng trình tự, thủ tục quy định.
Hoàng Truyền (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 > >>