Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
06/05/2019 3:21:51 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
   Ngày 03/4/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 850/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

   Căn cứ Điều 48, Luật Đất đai năm 2013, Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, UBND Thành phố công bố công khai toàn bộ nội dung, tài liệu về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.Hồ sơ công bố công khai gồm:

   1. Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 06/11/2018 của HĐND thành phố Huế về việc thông qua điều chỉnh chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

   2. Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

   3 Báo cáo thuyết minh tổng hợp và Danh mục công trình, dự án thực hiện trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

  4. Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

  5. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015 của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế./.

   File đính kèm

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố