Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 hệ thống di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế) - khu vực Thượng Thành
13/03/2019 9:22:28 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 12/3/2019, UBND Thành phố Huế đã ban hành thông báo số 47/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (Di dời dân cư,  giải phóng mặt bằng khu vực 1 hệ thống di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế) - khu vực Thượng Thành. 
Tải Thông báo số 47/TB-UBND tại đây
Tải Phụ lục đính kèm thông báo tại đây 
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Các bài khác
    << < 1 2 > >>