Công bố, công khai Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của TP Huế
07/10/2020 4:56:40 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 05/10/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Huế ban hành Thông báo s
Kế hoch s dng đt năm 2020 ca thành ph Huế đã được UBND tnh phê duyt ti Quyết đnh s 165/QĐ-UBND ngày 16/01/2020. Hin nay, UBND tnh đã ban hành Quyết đnh s 2372/QĐ-UBND ngày 12/9/2020 về vic phê duyt b sung kế hoch s dng đt 2020 ca thành ph Huế.
Để có cơ s thc hin đúng kế hoch s dng đt năm 2020, UBND thành phố Huế t chc công bố, công khai kế hoch s dng đt năm 2020 ca thành phố Huế ti Cng thông tin đin t Thành phố.
UBND thành phố Huế thông báo đến các cơ quan, đơn v và cá nhân có liên quan trên đa bàn được biết.
Tải Quyết định 2372/QĐ-UBND tại đây

  

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố