Thành phố Huế công bố công khai Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất 2020
25/05/2020 10:28:27 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
  Ngày 15/5/2020, UBND thành phố Huế đã có Thông báo số 100/TB-UBND thông báo công bố công khai Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sun
Tại thành phố Huế, tổng diện tích được chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư là 831,0m2 (0,0831ha) (trong đó,phường An Hòa61,4m2,phường Hương Long769,6m2). Tổng diện tích được chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với đất nông nghiệp, vườn ao liền kề với đất ở với tổng diện tích là 6.882,0m2 (0,6882ha) (trong đó phường An Hòa 224,1m2;phường Xuân Phú102,9m2; phường Thủy Xuân4.356,6m2; phường An Tây 15,6m2;phường An Cựu81,4m2; phường Thủy Biều610,0m2; phường Trường An 450,0m2; phường Kim Long128,5m2; phường Phường Đúc374,0m2; phường Hương Sơ68,0m2; phường An Đông60,0m2; phường Phú Hiệp410,9m2).
Chi tiết Hồ sơ được công bố công khaitại Trung tâm Hành chính công thuộc Văn phòng HĐND&UBND Thành phố (địa chỉ: 01 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế) và Cổng thông tin điện tử thành phố Huế (địa chỉ: huecity.gov.vn) gồm có: Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất 2020 của thành phố Huế; Công văn số 1481/UBND-ĐC ngày 08/4/2020 của UBND thành phố về việc đăng ký bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất; Phụ lục danh sách các hộ gia đình đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Công văn số 1481/UBND-ĐC ngày 8/4/2020.

  

An Thuận (Phòng Văn hóa & Thông tin TP)