Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 7)
19/02/2020 10:54:06 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 14/2/2020, UBND Thành phố Huế đã ban hành Thông báo số 23/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 7). 
Tải Thông báo 23/TB-UBND tại đây
Tải phụ lục Thông báo tại đây 
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Các bài khác
    << < 1 2 > >>