THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện dự án Vườn sưu tầm thực vật Huế tại phường An Tây, thành phố Huế
08/05/2018 7:47:46 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
   Ngày 28/3/2018 UBND ban hành Thông báo số 123/TBUBND về việc Thu hồi đất Để thực hiện dự án Vườn sưu tầm thực vật Huế tại phường An Tây, thành phố Huế
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố