Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng
12/06/2018 8:06:05 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố