Thông báo thu hồi đất bổ sung để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc Hương Sơ (khu vực 1)
28/02/2019 9:17:10 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 27/02/2019, UBND Thành phố Huế đã ban hành thông báo số 37/TB-UBND về việc thu hồi đất bổ sung để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc Hương Sơ (khu vực 1). 

     Tải Thông báo số 37/TB-UBND tại đây 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Các bài khác
    << < 1 2 > >>