QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Sổ tay chất lượng trong Hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2008 áp dụng tại Ủy ban nhân dân thành phố Huế
28/11/2016 9:57:19 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HUẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 20310/QĐ-UBND
               Huế, ngày 18 tháng 11 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Sổ tay chất lượng
trong Hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2008
áp dụng tại Ủy ban nhân dân thành phố Huế
 
 

 

          CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét đề nghị của Trưởng ban chỉ đạo ISO Thành phố và Trưởng phòng Kinh tế;
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Sổ tay chất lượng trong Hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2008 áp dụng tại Ủy ban nhân dân thành phố Huế.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc UBND thành phố liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở KH-CN;
- TVTU;
-TT HĐND-UBND;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c Phó chủ tịch UBND TP;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký ISO.
CHỦ TỊCH
 
 
                   (Đã ký)
 
 
 Nguyễn Văn Thành
 

 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố