Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người
20/04/2023 11:23:29 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 07/11/2013, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký tham gia Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; Đồng thời, ngày 28/11/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phê chuẩn Công ước về chống tra tấn.
   Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua bằng Nghị quyết số 39/46 ngày 10/12/1984 và có hiệu lực từ ngày 26/6/1987) là một trong những điều ước quốc tế đa phương quan trọng về quyền con người của Liên hợp quốc thể hiện ý chí của nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới, mong muốn sớm loại bỏ hành vi đối xử hoặc hình phạt tàn bạo, vô nhân đạo ra khỏi đời sống xã hội.
   Nhằm phổ biến nội dung cơ bản và các quy định quan trọng của Công ước sâu rộng đến các cơ quan, ban ngành , đoàn thể, UBND các xã, phường và các tầng lớp nhân dân, Phòng Tư pháp xin  giới thiệu tài liệu phổ biến nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2018 (đính kèm Công ước và bộ tài liệu tập huấn).
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Tài liệu liên quan ()
2 Tài liệu liên quan ()
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)