Bảo hiểm bắt buộc được pháp luật quy định như thế nào ?
25/07/2023 5:16:57 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Anh Nguyễn Văn Tuấn, thành phố Huế hỏi: Bảo hiểm bắt buộc được pháp luật quy định như thế nào ?
Trả lời:                    
Qua nội dung bạn hỏi, Bản tin pháp luật xin trả lời như sau:
Tại Điều 8 của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 quy định bảo hiểm bắt buộc như sau:
Bảo hiểm bắt buộc là sản phẩm bảo hiểm nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng, môi trường và an toàn xã hội.
Bảo hiểm bắt buộc bao gồm:
- Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;
- Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc;
- Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;
- Bảo hiểm bắt buộc quy định tại luật khác đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này.
Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc có nghĩa vụ mua bảo hiểm bắt buộc và được lựa chọn tham gia bảo hiểm bắt buộc tại doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được phép triển khai.
Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc không được từ chối bán khi tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện mua bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật.
Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộc.
Luật này được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2022.
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>