Đối tượng, nội dung, hình thức và thời gian lấy ý kiến nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi)
17/02/2023 8:40:18 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 23 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Để triển khai Nghị quyết nêu trên, ngày 31/12/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 170/NQ-CP ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tại Thừa Thiên Huế, ngày 06/2/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 316/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Nội dung của kế hoạch này như sau:
   1. Đối tượng lấy ý kiến
Đối tượng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm:
- Các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh;
- Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị- xã hội thành viên của Mặt trận, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội;
- Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác;
- Các viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia, nhà khoa học trên địa bàn tỉnh.
   2. Nội dung lấy ý kiến:
+ Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
+ Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm:
- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
- Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
- Phát triển quỹ đất;
- Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;
- Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai;
- Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất;
- Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất;
- Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực;
- Hộ gia đình sử dụng đất.
(Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP)
+ Các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến như sau:
   - Các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh: Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
   - Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác: Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.
   - Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp: Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.
   - Các chuyên gia, nhà khoa học: Phạm vi điều chỉnh; Giải thích từ ngữ; Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; Chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể.
   3. Hình thức lấy ý kiến
+ Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến. Ý kiến góp ý gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm tại mục III Kế hoạch này hoặc gửi trực tiếp đến Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ: Số 115 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc qua hộp thư điện tử: stnmt@thuathienhue.gov.vn
+ Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm áp dụng đối với các cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác; các chuyên gia, nhà khoa học. Ý kiến góp ý tại hội nghị, hội thảo, tọa đàm được cơ quan chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm tập hợp, tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến và gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến gửi về Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai.monre.gov.vn
+ Thông qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.
   4. Thời gian lấy ý kiến
Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 03/01/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023./.
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>