UBND thành phố Huế: Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
10/11/2022 10:37:02 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 10/11/2022, UBND thành phố Huế tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.
   Ở nước ta, Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa được ban hành. Sau Hiến pháp 1946, đất nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, những tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946. Chính vì vậy, ngày 09/11, ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.
   Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trương Đình Hạnh nhấn mạnh: Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật. Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội. Từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.
   Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân nói chung và cán bộ, công chức, viên chức nói riêng trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội.  
   Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các chuyên đề “Pháp luật về chuyển đổi số”, “Pháp luật về hôn nhân và gia đình” và “Pháp luật về thừa kế”
   Qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về: Chuyển đổi số, hôn nhân và gia đình và thừa kế, cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động của thành phố, qua đó cán bộ công chức kịp thời nắm bắt được các quy định của pháp luật để thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)