Quân nhân đã xuất ngũ được trợ cấp hàng tháng tối đa 2,4 triệu đồng
21/07/2022 11:13:44 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tại khoản 1 và 2 Điều 3 Thông tư số 22/2022/TT-BQP ngày 02/4/2022 của Bộ quốc phòng quy định về điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà đang hưởng trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 7,4% mức trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021. Theo đó, mức trợ cấp hằng tháng sau khi tăng được xác định cụ thể như sau:
- Người có từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm công tác: Trợ cấp = 2.031.000 đồng/tháng.
- Người có từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm công tác: Trợ cấp = 2.123.000 đồng/tháng.
- Người có từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm công tác: Trợ cấp = 2.217.000 đồng/tháng.
- Người có từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm công tác: Trợ cấp = 2.309.000 đồng/tháng.
- Người có từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm công tác: Trợ cấp = 2.400.000 đồng/tháng.
Thông tư số 22/2022/TT-BQP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2022, riêng đối với mức trợ cấp hằng tháng hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)