Tăng mức vay vốn cho họ sinh, sinh viên nghèo lên đến 4 triệu đồng/tháng
21/07/2022 11:12:42 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 23/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ- TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ -TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; Tại khoản 1, 2 và 3 Điều 1 của Thông tư số 05/2022/QĐ- TTg có quy định học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng sau đây thì được vay vốn với mức vay vốn tối đa là 4.000.000đồng/tháng/học sinh, sinh viên, cụ thể:
- Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.
- Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.
- Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.
Cũng kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn.
Quyết định số 05/2022/QĐ- TTg có hiệu lực từ ngày 19 tháng 5 năm 2022.
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)