Trách nhiệm của gia đình người nghiện ma túy và cộng đồng nơi người nghiện ma túy cư trú
07/06/2022 2:04:45 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Gia đình và cộng đồng có vị trí vai trò quan trọng và góp phần không nhỏ đến sự thành công trong việc giáo dục người nghiện ma túy. Để giáo dục người nghiện ma túy trở thành người có ích cho xã hội, tại Điều 42 của Luật Phòng, chống mua bán ma túy có quy định trách nhiệm của gia đình người nghiện ma túy, cộng đồng nơi người nghiện ma túy cư trú như sau:
1. Gia đình người nghiện ma túy có trách nhiệm sau đây:
- Hỗ trợ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện ma túy, sau cai nghiện ma túy và hòa nhập cộng đồng;
- Phối hợp với cơ quan, người có thẩm quyền trong việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc; phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan hỗ trợ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy và hòa nhập cộng đồng.
2. Cộng đồng nơi người nghiện ma túy cư trú có trách nhiệm sau đây:
- Động viên, giúp đỡ người nghiện ma túy;
- Phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan hỗ trợ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy và hòa nhập cộng đồng.
Như vậy, ngoài việc hỗ trợ động viên người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện, gia đình và cộng đồng còn có trách nhiệm hỗ trợ cơ quan, tổ chức, người nghiên ma túy trước, trong và sau cai nghiện để giáo dục người người ma túy để sớm tái hòa nhập với cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.
Tuấn Anh - Phòng Tư pháp