Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động ở trọ
07/06/2022 2:03:06 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 28/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tại Điều 8 của Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định các đối tượng và điều kiện được hỗ trợ như sau:

- Trường hợp người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm (a) được hỗ trợ tiền thuê nhà nếu: Ở thuê, ở trọ từ ngày 01/02/2022 đến ngày 30/6/2022; Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01/4/2022 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định.

- Trường hợp người lao động quay trở lại thị trường lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm (b) được hỗ trợ tiền thuê nhà nếu: Ở thuê, ở trọ từ 01/04/2022 đến 30/6/2022; Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện từ 01/04/2022 đến 30/6/2022, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định.

Mức hỗ trợ với nhóm đối tượng (a) là 500.000 đồng/người/tháng; với nhóm đối tượng (b) là 1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 03 tháng và được chi trả hằng tháng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 28/3/2022.

Tuấn Anh - Phòng Tư pháp