Quy định về thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
16/04/2022 3:32:50 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 06/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt; Quyết định này đã đưa ra nhiều ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư năm 2020 như: Ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp; thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuê mặt nước. Theo đó, tại Điều 6 của Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg quy định thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

- Miễn thuế 5 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 10 năm tiếp theo đối với thu nhập của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định này.

- Miễn thuế 6 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 12 năm tiếp theo đối với thu nhập của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định này.

- Miễn thuế 6 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 13 năm tiếp theo đối với thu nhập từ các hoạt động của đối tượng hoặc tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 5 Quyết định này.

Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 06/10/2021.

Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)