Nguyên tắc thực hiện dự án đầu tư
16/04/2022 3:31:03 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. Theo đó, tại Điều 42 của Luật Đầu tư năm 2020 quy định một số nguyên tắc thực hiện dự án đầu tư như sau:

- Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, việc chấp thuận chủ trương đầu tư phải được thực hiện trước khi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư.

- Đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện dự án đầu tư.

- Nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật này, pháp luật về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, lao động, phòng cháy và chữa cháy, quy định khác của pháp luật có liên quan, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có) và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2021 (ngày Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực) thì nhà đầu tư phải tuân thủ 03 nguyên tắc trên  khi thực hiện dự án đầu tư.

Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)