Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được pháp luật quy định như thế nào ?
16/04/2022 3:29:30 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Anh Hoàng Phương Bình, thành phố Huế, hỏi: Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được pháp luật quy định như thế nào ?

Trả lời

Qua nội dung bạn hỏi, Bản tin pháp luật xin trả lời như sau:

Tại Điều 37 của Luật Đầu tư năm 2020 có quy định trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

- Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

- Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

- Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

- Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;

- Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Đối với dự án đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật Đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều Đầu tư, nhà đầu tư thực hiên thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại Điều 38 của Luật Đầu tư.

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2021 (ngày Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực), các dự án tiến hành thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng quy định đã nêu trên.

Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>