Dự án đầu tư được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
16/04/2022 3:27:13 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 06/10/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư; Theo đó, một số trường hợp được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Điều 5 của Quyết định này, cụ thể như sau:
1. Thuế suất ưu đãi 9% trong thời gian 30 năm áp dụng đối với thu nhập của tổ chức kinh tế từ thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư.
2. Thuế suất ưu đãi 7% trong thời gian 33 năm áp dụng đối với thu nhập từ dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau:
- Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.
- Dự án đầu tư thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư và đáp ứng một trong bốn tiêu chí sau: (a) Là dự án công nghệ cao mức 1; (b) Có doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi mức 1; (c) Giá trị gia tăng chiếm từ trên 30% đến 40% trong giá thành toàn bộ của sản phẩm đầu ra cuối cùng do tổ chức kinh tế cung cấp; (d) Đáp ứng tiêu chí chuyển giao công nghệ mức 1.
3. Thuế suất ưu đãi 5% trong thời gian 37 năm áp dụng đối với thu nhập từ các hoạt động của đối tượng hoặc dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau:
- Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
- Dự án đầu tư thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư và đáp ứng một trong bốn tiêu chí sau: (a) Là dự án công nghệ cao mức 2; (b) Có doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi mức 2; (c) Giá trị gia tăng chiếm trên 40% trong giá thành toàn bộ của sản phẩm đầu ra cuối cùng mà tổ chức kinh tế cung cấp; (d) Đáp ứng tiêu chí chuyển giao công nghệ mức 2.
Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 06/10/2021.
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)