Mức chuẩn trợ giúp xã hội để làm căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội và các mức trợ giúp xã hội khác được pháp luật quy định như thế nào
02/03/2022 4:32:56 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ông Nguyễn Minh Thành, thành phố Huế, hỏi: Mức chuẩn trợ giúp xã hội để làm căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội và các mức trợ giúp xã hội khác được pháp luật quy định như thế nào?
     Trả lời:
     Ngày 15/3/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ- CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Theo đó, tại Điều 4 của Nghị định số 20/2021/NĐ- CP quy định như sau:
     Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội và các mức trợ giúp xã hội khác.
     Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 là 360.000 đồng/tháng.
     Tùy theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho phù hợp; bảo đảm tương quan chính sách đối với các đối tượng khác.
     Tùy thuộc điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định:
     - Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định này;
     - Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội.
     Nghị định số 20/2021/NĐ- CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.
Tuấn Anh