Một số quy định của pháp luật về phiếu bầu không hợp lệ
22/04/2021 10:54:31 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tại kỳ họp thứ 9 khóa XIII ngày 25 tháng 6 năm 2015 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, theo đó tại Điều 74 của Luật này có quy định những phiếu bầu sau đây là phiếu bầu không hợp lệ:
- Phiếu không theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra;
- Phiếu không có  dấu của Tổ bầu cử;
- Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử;
- Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử;
- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách những người ứng cử hoặc phiếu có ghi thêm nội dung khác.
Trường hợp có phiếu bầu được cho là không hợp lệ thì Tổ trưởng Tổ bầu cử đưa ra để toàn Tổ xem xét, quyết định. Tổ bầu cử không được gạch xóa hoặc sửa các tên ghi trên phiếu bầu.
Như vậy, nếu phiếu bầu thuộc vào một trong các trường hợp nêu trên thì được xem phiếu bầu không hợp lệ.
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)