MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI
22/04/2021 10:53:52 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội đã được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2020, Theo đó, về đại biểu Quốc hội Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội (viết tắt là QH) giữ nguyên các quy định về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của đại biểu QH như Luật Tổ chức QH năm 2014. Về tiêu chuẩn của đại biểu QH, để bảo đảm tính chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn Luật đã bổ sung đại biểu QH có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

   Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức QH đã tăng tỷ lệ đại biểu QH hoạt động chuyên trách ít nhất là 40% tổng số đại biểu QH. Đồng thời, Luật tiếp tục quy định về trách nhiệm của đại biểu QH hoạt động chuyên trách phải tham gia hội nghị đại biểu QH hoạt động chuyên trách và các hội nghị khác do Ủy ban Thường vụ QH triệu tập; bổ sung quy định đại biểu QH hoạt động không chuyên trách có quyền đăng ký tham dự hội nghị đại biểu QH hoạt động chuyên trách để thảo luận về những nội dung mà đại biểu quan tâm.

   Về Ủy ban Thường vụ QH, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều đã bổ sung một số quy định Ủy ban Thường vụ QH quyết định, phê chuẩn số lượng và danh sách đại biểu QH hoạt động chuyên trách tại Đoàn đại biểu QH để bảo đảm tính linh hoạt và phù hợp tình hình thực tế của từng địa phương. Đồng thời, bổ sung quy định về trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ QH trong việc triệu tập, tổ chức hội nghị đại biểu QH hoạt động chuyên trách căn cứ vào yêu cầu, tình hình thực tiễn để tăng cường hiệu quả hoạt động của đội ngũ đại biểu QH hoạt động chuyên trách.

   Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức QH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)