Hướng dẫn đăng ký khai sinh và đăng ký việc nhận nuôi con nuôi
05/12/2012 8:19:11 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
     Ngày 22/11/2012 phòng Tư pháp thành phố Huế nhận được công văn số 153/UBND-HT của UBND phường Phú Thuận về việc xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ đối với trường hợp ông Trương Minh Mỹ Lộc và bà Trần Thị Thu Lành thường trú tại 274 Lê Duẩn, phường Phú Thuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhặt được một bé trai sơ sinh tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nay xin làm thủ tục đăng ký nhận nuôi con nuôi và đăng ký khai sinh tại UBND phường Phú Thuận, thành phố Huế.

     Nội dung này phòng Tư pháp có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 3 Điều 13 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định " Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi được thực hiện tại UBND cấp xã nơi cư trú của người đang tạm thời nuôi dưỡng hoặc nơi có trụ sở của tổ chức nuôi đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó.". Do vậy, việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi trong trường hợp trên thuộc thẩm quyền UBND phường Phú Thuận, thành phố Huế, tỉnh thừa Thiên Huế.
     Căn cứ khoản 1 Điều 2 Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi quy định về thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi
đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi  như sau: "...Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi chưa chuyển vào cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi lập biên bản xác nhận tình trạng trẻ em bị bỏ rơi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi...". Do vậy, việc đăng ký nuôi con nuôi trong trường hợp trên thuộc thẩm quyền UBND xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Vậy, phòng Tư pháp thành phố trả lời để UBND phường thực hiện./.

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố