Quy đỊnh mới về thống kê ngành Tư pháp
08/04/2016 3:39:54 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
      Ngày 03/3/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp (Thông Tư này sẽ có hiệu lực vào ngày 01/7/2016 và thay thế Thông tư 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê Ngành Tư pháp).

Thông Tư 04/2016/TT-BTP gồm 05 chương, 20 điều kèm theo 04 phụ lục và 79 biểu mẫu báo cáo thống kê trong 20 lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác tư pháp thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật.

Theo đó, có tại UBND cấp phường có 10 biểu mẫu báo cáo thống kê  như sau: 01a/BTP/VĐC/XDPL; 03a/BTP/KTrVB/TKT; 05a/BTP/KTrVB/RSVB; 09a/BTP/PBGDPL; 11b/BTP/PBGDPL/HGCS; 12b/BTP/PBGDPL/HGCS; 13a/BTP/HTQTCT/HT;1 4a/BTP/HTQTCT/HT/HTK; 17a/BTP/HTQTCT/CT; 22a/BTP/CN/TN. Tổ hòa giải ở cơ sở có 02 biểu mẫu như sau: 11a/BTP/PBGDPL/HGCS; 12a/BTP/PBGDPL/HGCS.

Hiện nay toàn bộ nội dung Thông tư 04/2016/TT-BTP  cùng các phụ lục và biểu mẫu  thống kê kèm theo đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp - mục Văn bản pháp luật chuyên ngành (http://moj.gov.vn) và trên Cổng thông tin điện tử thành phố Huế  tại muc Hoạt động Tư pháp - hướng dẫn nghiệp vụ. Phòng Tư pháp thông báo đến UBND 27 phường biết để kịp thời nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện công tác báo cáo thống kê Ngành tư pháp đúng theo quy định.

Nguyễn Thị Hòa (Phòng Tư pháp TP) 

 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố