Hướng dẫn công tác báo cáo xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2016
29/03/2016 8:28:35 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn của Sở Tư pháp tại Công văn số 208/STP-QLXLHC ngày 02/3/2016 về việc thực hiện Báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2016, UBND thành phố đã ban hành công văn số 687/UBND-NC ngày 21/3/2016 yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

  1. Các cơ quan chuyên môn và UBND 27 phường thuộc Thành phố báo cáo đầy đủ và đúng các nội dung theo Đề cươngbiểu mẫu.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Đội quản lý đô thị thành phố báo cáo về lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của đơn vị tham mưu xử lý vi phạm hành chính.
2. Số liệu báo cáo thống kê 6 tháng được tính từ ngày 01 tháng 10 năm 2015 đến hết ngày 30 tháng 3 năm 2016.
3. Báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2016 gửi về UBND thành phố (qua phòng Tư pháp thành phố) trước ngày 02/4/2016 để tổng hợp.
Các đơn vị gửi sau thời hạn quy định hoặc báo cáo không đúng mẫu đề cương xem như không có số liệu thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính.
4. Phòng Tư pháp thành phố có trách nhiệm tiếp nhận báo cáo của các đơn vị, tổng hợp và báo cáo Sở Tư pháp đúng nội dung và thời hạn quy định.
UBND thành phố đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng nội dung công văn này.
Ngô Hữu Minh Trí
Ngô Hữu Minh Trí