Xây dựng nền văn hóa và con người Thừa Thiên Huế phát triển toàn diện
17/09/2021 3:37:23 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 16/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có Quyết định số 2298/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Văn hóa Huế - Con người Huế: Bảo tồn và phát triển”.
   Theo đó, đề án “Văn hóa Huế - Con người Huế: Bảo tồn và phát triển” (Đề án) hướng đến mục tiêu xây dựng nền văn hóa và con người Thừa Thiên Huế phát triển toàn diện, đảm bảo sự hài hòa, kế thừa, phát huy các yếu tố truyền thống, bản sắc dân tộc. Tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa tiên tiến, hiện đại, khoa học; phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người, đảm bảo để văn hóa thúc đẩy các lĩnh vực phát triển, khẳng định vị thế của tỉnh Thừa Thiên Huế xứng đáng là một trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của Việt Nam.
   Đồng thời góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; hướng đến xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025.
   Nhiệm vụ chính của Đề án là Nghiên cứu giá trị văn hóa Huế (dự án 1) và Đặc trưng con người Huế (dự án 2). Cụ thể, đối với việc Nghiên cứu giá trị văn hóa Huế, các chuyên đề tập trung nghiên cứu về các loại hình vật thể - phi vật thể, các chủ đề về kiến trúc, xây dựng, quy hoạch của Huế xưa và nay, các loại hình về ẩm thực, cung đình và dân gian, lễ hội, làng nghề thủ công truyền thống, đặc điểm về văn hoá cung đình, văn hoá dân gian, văn hoá đô thị, mỹ thuật Huế…
   Trong đó, các nội dung nghiên cứu là: Kiến trúc Cố đô Huế, đô thị Huế quá trình phát triển; Nhã nhạc cung đình, ca Huế, hò Huế, tuồng Huế, múa cung đình; Lễ hội cung đình và dân gian; Tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán; Ẩm thực cung đình và dân gian; Trang phục; Ngành nghề thủ công truyền thống; Mỹ thuật truyền thống.
   Đối với Đặc trưng con người Huế, sẽ tiến hành Nghiên cứu về những giá trị văn hoá, con người Huế xưa và nay (truyền thống và hiện đại), những điều kiện hình thành tính cách, phong cách con người Huế, những tác động của điều kiện tự nhiên xã hội, những ưu điểm và nhược điểm. Con người Huế trong giai đoạn mở cửa hội nhập quốc tế…
   Trong đó, các nội dung nghiên cứu là: Bối cảnh lịch sử hình thành con người Huế; Tác động của tự nhiên, thời đại, thể chế và giáo dục đối với con người Huế; Văn hóa ứng xử của người Huế; Một số nhân vật lịch sử Thừa Thiên Huế; Những ưu điểm và hạn chế của con người Huế.
   Lộ trình thực hiện 36 tháng, từ 9/2021 đến tháng 9/2024.
 

   Từ xa xưa, Thừa Thiên Huế là vùng đất tích tụ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử. Di sản văn hóa Huế là "tài sản" đặc biệt quý giá ẩn chứa những giá trị tinh hoa văn hóa qua nhiều giai đoạn lịch sử nối tiếp nhau. Người dân Huế luôn lịch thiệp, hiếu học, con người và cộng đồng dân cư luôn có ý thức giữ gìn nét đẹp văn hóa. Chính các giá trị đặc sắc trên là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế ngày nay.

   Huế bảo lưu trong lòng mình nhiều di sản vô giá, mang tầm vóc thế giới, có nhiều di tích và di sản cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt. 

 
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>