Phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2021-2030
30/05/2023 3:31:37 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 22/5/2023, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch Phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2021-2030
   Theo đó, Kế hoạch  đã đề ra những mục tiêu cụ thể nhằm chủ động phòng, khống chế các bệnh nguy hiểm ở tôm nuôi nước lợ mặn, bảo đảm diện tích bị bệnh thấp hơn 10% tổng diện tích nuôi chuyên tôm; Chủ động phòng bệnh, khống chế bệnh ở nhuyễn thể (ốc hương, hàu, vẹm xanh, ngao/nghêu,...) bảo đảm diện tích bị bệnh thấp hơn 5% tổng diện tích nuôi; Chủ động phòng bệnh, chủ động giám sát phát hiện và khống chế kịp thời một số bệnh nguy hiểm trên đối tượng thủy sản nuôi khác (nuôi xen ghép thủy sản nước lợ vùng đầm phá, nuôi ao hồ và lồng bè thủy sản nước ngọt, nuôi các loài thủy đặc sản,...), không để mầm bệnh lây lan rộng.
   Để hoàn thành các mục tiêu đề ra Kế hoạch tập trung triển khai các nội dung và giải pháp phòng và khống chế có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm như: tập trung, huy động các nguồn lực để chủ động phòng bệnh, chủ động giám sát, phát hiện kịp thời, ngăn chặn và khống chế có hiệu quả các bệnh nguy hiểm trên thủy sản. Áp dụng các quy trình kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh. Giám sát các vùng nuôi và cơ sở nuôi trồng thủy sản; Hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân xây dựng một số cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh; Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về nguy cơ một số dịch bệnh nguy hiểm ở thủy sản nuôi. Đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý và bảo vệ môi trường vùng nuôi trồng thủy sản, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh thủy sản, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản, xây dựng cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh
   Việc UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch nhằm tổ chức phòng bệnh, khống chế và kiểm soát có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi và xây dựng thành công các vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh.
Thanh Nguyễn (Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Huế)