Thành phố Huế: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai sâu rộng, bền vững
23/02/2023 5:32:40 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 22/2/2023, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố Huế đã ban hành Kế hoạch số 1044/KH-BCĐ về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Huế năm 2023.
   Kế hoạch đã đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2023 gồm: 96% khu dân cư được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; 92% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 90% cơ quan, đơn vị và 50% trở lên doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đóng trên địa bàn Thành phố đăng ký xây dựng và được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 80% phường, xã đăng ký xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; có thêm từ 01 - 02 phường được công nhận “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”; 100% khu dân cư tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung quy ước.
   Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm chính, trong đó chú trọng triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về thực hiện nội dung Phong trào; Triển khai đăng ký, kiểm tra, công nhận các danh hiệu văn hóa; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm xây dựng đời sống văn hóa cho cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ướ; Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời; nâng cao hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở gắn với phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng. Bên cạnh đó, tổ chức khảo sát, kiểm tra việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung của phong trào tại các phường, xã; đặc biệt là việc sửa đổi, bổ sung Quy ước văn hóa và xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” để kịp thời đánh giá, điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử văn minh trong mỗi gia đình, dòng tộc, cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, kết hợp với nhà trường và xã hội.
   Trong những năm qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn Thành phố tiếp tục được triển khai sâu rộng, gắn kết chặt chẽ với các phong trào và các cuộc vận động khác. Nhu cầu hưởng thụ văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân ngày càng cao là cơ sở để chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn một cách toàn diện, hiệu quả. Việc Thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai Phong trào nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và công tác phối hợp đồng bộ, thường xuyên, linh hoạt giữa các ngành, các cấp trong việc triển khai các kế hoạch, chương trình, đề án về các nội dung của Phong trào. Đồng thời, qua đó tạo sự kết nối mật thiết giữa tổ chức thực hiện Phong trào với thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào khác, đưa Phong trào phát triển sâu rộng, bền vững; góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực cho sự phát triển chung của Thành phố.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>