Thành phố Huế triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023
21/02/2023 5:40:22 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Nhằm phát huy vai trò tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng caovị thế của phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực, ngày 21/2/2023, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 978/KH-UBND về thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023 trên địa bàn thành phố Huế.
   Nội dung của Kế hoạch tập trung vào việc đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; Chỉ đạo thúc đẩy bình đẳng giới ở những địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao bất bình đẳng giới; Cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
   Bên cạnh đó, tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 từ 15/11 đến 15/12 (Tháng hành động); Tăng cường hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, đồng thời tăng cường công tác phối hợp liên ngành nhằm thực hiện tốt công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
   Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các hội, đoàn thể trong thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố. Đồng thời qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>