Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn thành phố Huế năm 2023
30/01/2023 3:42:18 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 30/1/2023, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 419/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn thành phố Huế năm 2023.
  Kế hoạch đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, trong đó tập trung vào việc rà soát, nghiên cứu, tham mưu đề xuất hoàn thiện chính sách, thể chế nhằm bảo đảm hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của Đề án, qua đó hình thành thói quen tìm hiểu, áp dụng và tuân theo pháp luật của người dân; Nâng cao cao chất lượng nguồn nhân lực của các cơ quan, tổ chức trong hoạt động giải quyết các công việc liên quan trực tiếp đến người dân; Hỗ trợ thông tin pháp luật, tư vấn pháp luật cho người dân.
   Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra, UBND Thành phố yêu cầu thực hiện việc rà soát, đề xuất chính sách, thể chế liên quan đến tiếp cận pháp luật của người dân (đặc biệt là đối tượng đặc thù, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo) bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và yêu cầu của Đề án. Các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, phường được bảo đảm các điều kiện để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận pháp luật.
   Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án; tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả, toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân theo pháp luật, sử dụng pháp luật của người dân để thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp, hình thành thói quen, văn hóa sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>