Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 trên địa bàn thành phố Huế
27/01/2023 10:15:42 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 14/01/2023, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 278/KH-UBND về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 trên địa bàn thành phố Huế.
   Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào việc truyên truyền các quy định của Hiến pháp và văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là các quy định của pháp luật về dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, giao thông, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật…
   Về hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật chú trọng các hình thức tuyên truyền, phổ biến gắn với thực hiện Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, như: Các thông tin cơ quan Nhà nước phải công khai theo quy định tại Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin qua các hình thức cụ thể được quy định tại Điều 18 Luật Tiếp cận thông tin. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả đã triển khai.
   Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật triển khai hiệu quả, UBND Thành phố yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn liền với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm hoàn thành Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023. Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật sát với thực tiễn, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo, trùng lặp với các kế hoạch, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật khác tại địa phương.
   Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được xác định là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền. Việc UBND Thành phố ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết vướng mắc, bất cập trong công tác này, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời qua đó đề cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của Nhân dân; nghĩa vụ học tập pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, qua đó tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và Nhân dân trên địa bàn thành phố.  
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>