Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
16/11/2022 2:45:32 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Nội dung trên vừa được Tỉnh ủy ban hành tại Chỉ thị số 31 về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh.

BHXH tỉnh ký kết với các tổ chức dịch vụ thúc đẩy công tác tuyên truyền, giới thiệu và vận động người dân tham gia BHXH, BHYT và BHTN

    Chỉ thị nêu rõ, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Tuy vậy, việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm vẫn còn hạn chế trên một số mặt; đối tượng tham gia BHXH còn dưới mức tiềm năng; số người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp, số người tham gia BHYT hộ gia đình chưa bền vững, số học sinh, sinh viên tham gia BHYT chưa đạt 100%... 

   Chỉ thị 13 yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; chỉ tiêu bao phủ BHYT vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện. Tăng cường lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong tình hình mới, trọng tâm là công tác phát triển người tham gia, giảm nợ, thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHTN; quản lý, sử dụng có hiệu quả chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

   Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHYT, BHTN. Đảng ủy Bệnh viện Trung ương Huế chỉ đạo Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh sử dụng có hiệu quả chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo dự toán của Chính phủ giao hằng năm. Đảng ủy Đại học Huế lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác thu nộp BHYT, bảo đảm để 100% sinh viên tham gia BHYT theo quy định… 

   Ngoài ra, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo hệ thống tổ chức công đoàn phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đối với chính sách BHXH, BHYT, BHTN…

   Trong đó, BHXH tỉnh chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; tiếp tục nâng cao năng lực của tổ chức bộ máy; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ; nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)