Triển khai khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023
11/11/2022 3:41:48 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 08/11/2022, UBND thành phố Huế ban hành Công văn số 8651/HĐNVQS-CV về việc khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.
            Để công tác khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 đảm bảo thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tốt, Chủ tịch UBND thành phố - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự 36 xã, phường phường, xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 10/10/2022 của Chủ tịch UBND thành phố về tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội Nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023; Kế hoạch số 8489/KH-HĐNVQS ngày 04/11/2022 về khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự, thực hiện nghĩa vụ tham gia  Công an nhân dân năm 2023. Trong đó, tập trung chỉ đạo làm tốt công tác đăng ký, quản lý, xét chọn nguồn sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ cho công dân chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định...
           Bên cạnh đó, UBND Thành phố giao Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao; UBND các phường, xã tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản có liên quan đến công tác tuyển quân năm 2023 bằng nhiều hình thức phong phú, gắn với tuyên truyền pháp luật, phù hợp với thời gian của từng địa bàn dân cư để thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự biết, tự giác thực hiện.     
            Việc triển khai khám sức khỏe trước khi nhập ngũ nhằm thực hiện thống nhất các bước trong quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định, chất lượng tốt, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)