Thanh tra thành phố Huế Hướng dẫn triển khai công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2020
01/12/2020 2:51:24 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 30/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2020;
Để việc kê khai tài sản và thu nhập năm 2020 bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung và thời gian quy định, Thanh tra thành phố Huế đề nghị các cơ quan của Đảng, Mặt trận, đoàn thể, các Phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc quản lý của Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố và UBND 27 phường thuộc thành phố Huế hành tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 tại cơ quan mình.
Quá trình triển khai thực hiện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND 27 phường cần lưu ý các vấn đề sau: file Hướng dẫn triển khai công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2020
 
1. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; mẫu bản kê khai và thời gian thực hiện bản kê khai
- Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 là các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 34 Luật Phòng, chống tham nhũng và khoản 1, khoản 2 Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP;
- Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập thực hiện theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP;
- Việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 phải hoàn thành trước ngày 31/12/2020.
2. Việc tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập
Việc tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập thực hiện theo quy định tại Điều 30 và Điều 38 Luật Phòng, chống tham nhũng.
3. Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 được thực hiện theo điểm b, c, d khoản 1 và khoản 3, 4, 5 Điều 11 Nghị định 130/2020/NĐ-CP.
Thanh tra thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND 27 phường triển khai thực hiện đúng theo nội dung yêu cầu và thời gian quy định./.
Thanh tra thành phố Huế
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>