Thừa Thiên Huế: Thực hiện chương trình “100 doanh nghiệp chuyển đổi số trong 100 ngày”
17/08/2021 10:37:33 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 262/KH-UBND về việc thực hiện chương trình "100 doanh nghiệp chuyển đổi số trong 100 ngày". Theo đó, chương trình nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp cận và triển khai hiệu quả việc ứng dụng các công cụ hỗ trợ chuyển đổi số trong quá trình sản xuất kinh doanh.

   Mục tiêu cụ thể là lựa chọn các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã đã đăng ký đảm bảo đa dạng theo 5 lĩnh vực (du lịch, nông nghiệp, sản xuất sản phẩm thủ công truyền thống và sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, công nghệ thông tin) để thực hiện chương trình "100 doanh nghiệp chuyển đổi số trong 100 ngày".

   Bên cạnh đó, chương trình nhằm xây dựng kế hoạch thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã chuyển đổi số năm 2022 và giai đoạn 2022 – 2025 trên cơ sở năng lực, điều kiện của từng doanh nghiệp để có chính sách hỗ trợ phù hợp.

   Chương trình sẽ thực hiện khảo sát các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh về nhu cầu chuyển đổi số kết hợp truyền thông về chương trình; phân tích, đánh giá về thực trạng và nhu cầu của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong chuyển đổi số; xây dựng bảng tiêu chí lựa chọn các doanh nghiệp, hợp tác xã phù hợp tham gia chương trình. Trên cơ sở đó, lập danh sách 100 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chương trình "100 doanh nghiệp chuyển đổi số trong 100 ngày".

   Đối với chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã chuyển đổi số, sẽ hỗ trợ chuyển đổi số trong quản trị nội bộ, hỗ trợ chuyển đổi số sản phẩm và dịch vụ và trong xúc tiến thương mại, bán sản phẩm...

   Ngoài ra, kế hoạch còn triển khai tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong các doanh nghiệp, hợp tác xã; đánh giá năng lực chuyển đổi số cho các nhóm doanh nghiệp, hợp tác xã; phối hợp với các đối tác đề xuất các giải pháp và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số.