Thành phố Huế: Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
11/06/2021 5:18:23 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Căn cứ Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021của UBTVQH về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 28/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
   Thành phố Huế được mở rộng nhận được sự đồng tình, ủng hộ, vui mừng của dư luận, là tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để đưa Huế phát triển mạnh mẽ
 
   Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố ban hành Kế hoạch 3473 ngày 11/6/2021 để tiến hành triển khai thực hiện Nghị quyết của UBTVQH về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, như sau:
   I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
   1. Mục đích
- Chuẩn bị các điều kiện để bộ máy trong hệ thống chính trị của đơn vị hành chính cấp xã mới được hình thành sau khi sắp xếp, thành lập phường đi vào hoạt động theo đúng quy định khi Nghị quyết của UBTVQH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021.
- Xác định các nội dung, công việc cần thực hiện để cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với quy định và tình hình thực tế ở địa phương, đảm bảo hoàn thành từng nội dung, công việc đúng thời gian, đúng tiến độ đề ra theo yêu cầu chung của thành phố, tỉnh.
- Tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân khi tổ chức thực hiện Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14; tạo động lực tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương.
   2. Yêu cầu
  - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phải bám sát Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các quy định của Trung ương; đồng thời vận dụng linh hoạt phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn địa phương. Quá trình thực hiện không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; không có sự gián đoạn giữa đơn vị hành chính cũ và đơn vị hành chính mới; không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức và Nhân dân.
  - Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; không làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn.
  - Việc bàn giao tổ chức bộ máy, tài sản, hồ sơ, tài liệu... và chuyển giao trách nhiệm quản lý theo đơn vị hành chính mới phải được tiến hành đồng bộ, kịp thời, theo nguyên tắc thuộc địa bàn đơn vị hành chính nào thì được nhập, bàn giao nguyên hiện trạng. Trước khi bàn giao phải thực hiện thống kê, kiểm kê theo từng lĩnh vực quản lý, đảm bảo chính xác theo đúng quy định của pháp luật. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền ký biên bản tổng hợp chung, giao nhận giữa các bên. Các cơ quan chuyên môn thực hiện việc thống kê, kiểm kê theo từng ngành, lĩnh vực đảm bảo đúng quy định.
   II. NỘI DUNG
  1. Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
UBND thành phố tổ chức công bố các phường mới sau khi sắp xếp theo Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 (phần nội dung có liên quan). Thời gian thực hiện trước ngày 30/6/2021.
  2. Công tác rà soát, chuẩn bị thủ tục bàn giao các đơn vị hành chính
- Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với UBND thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang trong công tác thống kê, rà soát tổ chức bộ máy (Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, trường học, trạm y tế, thôn, tổ dân phố, cán bộ, công chức, viên chức, hồ sơ, tài liệu), cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang... trong phạm vi điều chỉnh địa giới hành chính để chuẩn bị công tác bàn giao giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. Thời gian thực hiện trước ngày 20/6/2021.
- Ủy ban nhân dân thành phố tiếp nhận nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số, hồ sơ địa giới hành chính và các hồ sơ liên quan đến các lĩnh vực, cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách của các xã Phú Thượng, Phú Mậu, Phú Thanh, Phú Dương và thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang); các xã Thủy Vân, Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy); các phường Hương Hồ, Hương An và các xã Hương Thọ, Hương Vinh, Hương Phong, Hải Dương (thị xã Hương Trà) về thành phố Huế quản lý. Thời gian thực hiện trước ngày 25/6/2021.
  3. Tổ chức chính quyền địa phương ở các phường, xã mới thành lập do sắp xếp, sáp nhập
Việc hình thành tổ chức HĐND, UBND đơn vị hành chính phường mới (do sắp xếp đơn vị hành chính) thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương: Tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND ở đơn vị hành chính mới để bầu các chức danh lãnh đạo của HĐND, UBND thực hiện theo Điều 134 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.Thời gian thực hiện từ ngày 01/7/2021
  4. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy ở các phường, xã mới thành lập
 Các cơ quan liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và các quy định của pháp luật, có trách nhiệm thực hiện sắp xếp, kiện toàn, tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức ở phường, xã mới bảo đảm theo hướng tinh gọn, hợp lý, không làm tăng thêm đầu mối các cơ quan, tổ chức; ổn định đời sống của nhân dân địa phương; bảo đảm quốc phòng, an ninh và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm trụ sở làm việc, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện có của các phường, xã trước khi sắp xếp.
Đối với tổ chức Đảng, Mặt trận và đoàn thể: Thời gian thực hiện trước ngày 30/6/2021.
Đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế: Thời gian thực hiện trước ngày 01/07/2021.
Đối với tổ chức thôn, tổ dân phố: Thời gian thực hiện trước ngày 31/12/2021.
  5. Chuẩn bị điều kiện cho hoạt động của chính quyền địa phương
- Tổ chức khắc các loại con dấu, đăng ký mẫu dấu cho các cơ quan, tổ chức của đơn vị hành chính mới.
- Thu hồi con dấu cũ. Trường hợp các đơn vị có nhu cầu sử dụng con dấu cũ để xử lý các sự việc còn tồn tại trước thời điểm hoạt động của chính quyền địa phương của phường, xã mới thì có báo cáo để UBND thành phố Huế đề nghị Công an tỉnh xem xét, cho giữ lại con dấu cũ để sử dụng trong một thời gian quy định.
- Rà soát, bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản công, cơ sở vật chất, hồ sơ tài liệu… , xây dựng phương án quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của phường, xã cũ phù hợp, hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về trụ sở, trang thiết bị, kinh phí hoạt động, bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương.
Thời gian thực hiện trước ngày 01/7/2021.
 
  6. Sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách
- Đánh giá, phân loại, dự kiến bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới.
Thời gian thực hiện trước ngày 01/7/2021.
- Xây dựng danh mục, số lượng vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, có lộ trình thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Nhà nước và phù hợp với thực tế của địa phương.
- Thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư khi sắp xếp theo quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; về chế độ thôi việc; về chính sách tinh giản biên chế; về các chính sách khác và chính sách hỗ trợ của tỉnh.
Thời gian thực hiện trước ngày 31/12/2022.
   7. Chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức
Căn cứ hướng dẫn cụ thể của các sở, ban, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát các quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND thành phố triển khai và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân, không thu phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ do thay đổi địa giới hành chính.
Trường hợp các cá nhân, tổ chức chưa chuyển đổi thì các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng.
Thời gian thực hiện từ ngày 01/7/2021
  8. Điều chỉnh hồ sơ điện tử, hệ thống
Tiến hành rà soát các hồ sơ, dữ liệu điện tử để điều chỉnh cho phù hợp với các đơn vị mới  để báo cáo cho Sở Thông tin và Truyền thông, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm gồm: điều chỉnh mã định danh điện tử của các đơn vị; điều chỉnh chữ ký số của các đơn vị, cá nhân; điều chỉnh Trang thông tin điện tử, điều chỉnh tên miền internet và mạng WAN; điều chỉnh quy trình xử lý văn bản và hồ sơ công việc, quy trình xử lý dịch vụ công; thay đổi tên đăng nhập thư điện tử công vụ.
Thời gian thực hiện từ ngày 01/7/2021
   III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch, đồng thời chỉ đạo các tổ chức Đảng, Mặt trận và đoàn thể ở cấp phường triển khai các công tác về con dấu, nhân sự, đảm bảo hệ thống chính trị đi vào hoạt động trước ngày 30/6/2021.
 a) Tổ chức Đảng: Sắp xếp tương ứng với phường, xã mới. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy phường, xã; Ban Chấp hành bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy của phường, xã mới theo quy định tại điểm 16.5 Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.
 b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hiệp y thống nhất với Đảng ủy phường, xã quyết định thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở phường, xã mới; công nhận danh sách Ủy viên Ủy ban và Ban Thường trực (lâm thời), đồng thời căn cứ tình hình cụ thể của địa phương để quy định thời hạn tổ chức đại hội nhưng không quá 03 tháng kể từ khi Ủy ban lâm thời được thành lập.
 c) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Sắp xếp tương ứng với phường, xã mới. Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư lâm thời Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của phường, xã mới.
 d) Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh: Sắp xếp tương ứng với phường, xã mới. Ban Thường vụ Hội thành phố chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch tổ chức hội của phường, xã mới.
 e) Liên đoàn Lao động: thống nhất với Đảng ủy phường, xã quyết định chỉ định Ban chấp hành, Chủ tịch Công đoàn cơ sở lâm thời; ban hành quyết định sáp nhập, đổi tên Công đoàn cơ sở ở các phường, xã mới.
Thời gian thực hiện trước ngày 30/6/2021.
- Chỉ đạo các cấp tăng cường tuyên truyền phổ biến, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14.
  2. Văn phò