Hương Phong: Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy
14/10/2021 2:38:38 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 12/10/2021, UBND xã Hương Phong tiến hành hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy.
   Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt một số văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy, gồm: Quy định 22 - QĐ/TW, ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Quy định 24 - QĐ/TW, ngày 30/7/2021 về thi hành điều lệ Đảng; Kết luận 12 – KT/TW, ngày 12/8/2021 về công tác người nước ngoài trong tình hình mới; Kết luận 13 KT/TW, ngày 16/8/2021 về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 48 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Nghị quyết số 02 – NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới;...,
   Ngoài ra, các đại biểu còn được quán triệt một số văn bản mới của Tỉnh ủy cũng như chương trình, kế hoạch của địa phương trong những tháng còn lại của năm 2021.
   Kết thúc hội nghị, đồng chí Trần Viết Chức – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hương Phong đề nghị các Chi bộ cơ sở tổ chức nghiên cứu các văn bản mới để tổ chức quán triệt, triển khai với hình thức phù hợp ở từng đơn vị; tập trung tổ chức tuyên truyền sâu rộng những nội dung trọng tâm, cốt lõi của các văn bản của Trung ương, cũng như các Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị để đưa các chủ trương đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả tích cực, đóng góp vào sự phát triển chung cả xã.
Hoài Phong (Trung tâm văn hóa thông tin & thể thao TP. Huế)