Thừa Thiên Huế: Học sinh các địa bàn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến trường từ ngày 20 tháng 9 năm 2021
19/09/2021 3:24:25 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 19/9/2021, UBND tỉnh có Công văn 8633 về thống nhất chủ trương cho học sinh mầm non và giáo dục phổ thông tập trung đến trường học tập trong điều kiện bình thường mới đối với các địa bàn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh từ ngày 20 tháng 9 năm 2021.
   Đảm bảo nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch Covid-19 khi học sinh trở lại trường 
 
   UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ vào tình hình dịch bệnh tại các địa phương, đơn vị để quyết định cho học sinh đến trường đối với các trường học trực thuộc theo phân cấp quản lý. 
   Đối với các trường học trong khu vực an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại Quyết định số 165/QĐ-BCĐ ngày 29/8/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh để quyết định cho học sinh đến trường học tập đối với các trường học đáp ứng theo Bộ tiêu chí. 
   Đối với khu vực áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các khu vực có yếu tố dịch tễ nguy cơ lây nhiễm, tiếp tục hình thức dạy học qua truyền hình, dạy học online./.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)