Hỗ trợ người dân tỉnh Thừa Thiên Huế ở các tỉnh, thành phố khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
15/09/2021 4:01:56 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 15/9/2021, UBND thành phố Huế có Công văn 5722 về việc hỗ trợ người dân tỉnh Thừa Thiên Huế ở các tỉnh, thành phố khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
   Cụ thể, Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Công văn số 8357/UBND-XH ngày 11/9/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hỗ trợ người dân tỉnh Thừa Thiên Huế ở các tỉnh, thành phố khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (sao gửi trên Hệ thống điều hành và quản lý văn bản). Liên quan đến nội dung này, UBND Thành phố có ý kiến như sau:
   1. Yêu cầu UBND các phường, xã, các phòng, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu tại Công văn số 8357/UBND-XH ngày 11/9/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và theo Quy trình tiếp nhận, thụ lý, hỗ trợ người dân Thừa Thiên Huế đang làm việc tại các tỉnh gặp khó khăn do thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
   2. Giao phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính và Kế hoạch tổng hợp danh sách đối tượng hỗ trợ đã được thẩm định từ các phường xã; Tham mưu UBND Thành phố phê quyệt, quyết định chi trả cho các đối tượng từ nguồn huy động xã hội hóa và khả năng đáp ứng của ngân sách Nhà nước; Định kỳ báo cáo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và UBND Thành phố kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trước ngày thứ 5 hàng tuần và báo cáo tháng trước ngày 22 hàng tháng.
   UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)