Triển khai Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với thành phố Huế về tình hình kinh tế - xã hội các tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2021
14/09/2021 11:10:09 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 13/9/2021, UBND thành phố Huế có Công văn 5655 về Triển khai Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với thành phố Huế về tình hình kinh tế - xã hội các tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2021.
   Theo đó, thực hiện nội dung Thông báo số 387/TB-UBND ngày 7/9/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi làm việc với thành phố Huế về tình hình kinh tế - xã hội các tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2021 (sao gửi trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành), UBND thành phố Huế yêu cầu:
   1. Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và UBND 36 phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ có liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý đảm bảo đúng tiến độ và nội dung yêu cầu tại Kết luận nêu trên; thường xuyên báo cáo kết quả, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về UBND thành phố (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố) để UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.
   2. Các phòng: Tài chính - Kế hoạch thành phố, Nội vụ thành phố, Quản lý đô thị thành phố chủ động phối hợp với các Sở, Ban, Ngành chức năng của Tỉnh để tham mưu UBND thành phố triển khai các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; thường xuyên báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.
Nhận được công văn này, yêu cầu các Phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và UBND 36 phường, xã nghiêm túc, triển khai thực hiện./.