Thành phố Huế: Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
11/06/2021 9:54:39 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Để chủ động công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), giảm thiểu tối đa cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra, ngày 08/6/2021, UBND thành phố ban hành công văn số 3409/UBND-LN về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.
   Tại công văn này, UBND thành phố yêu cầu Hạt Kiểm lâm thành phố, UBND các phường có rừng, các đơn vị chủ rừng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác PCCCR, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác kiểm tra thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là việc xử lý thực bì; cấm các hoạt động sử dụng lửa gây nguy cơ cháy rừng như thắp hương viếng mộ, đốt vàng mã, đốt ong,…; khẩn trương rà soát diện tích rừng giáp hành lang tuyến dây diện cao thế, khu vực có dân cư sống ven rừng, để có phương án chuẩn bị lực lượng và sẵn sàng, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước khi có cháy rừng xảy ra; thông tin ngay khi có cháy rừng xảy ra về Chi cục Kiểm lâm theo số điện thoại: 0234.3825.989 để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.
   Bên cạnh đó, Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm thành phố và các đơn vị có liên quan chủ động điều tra, làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật khi để xảy ra cháy rừng; đồng thời phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chủ động thực hiện các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn các đơn vị đóng quân, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện, chữa cháy rừng khi có yêu cầu.
   Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố được UBND Thành phố giao nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền PCCCR; kịp thời đưa thông tin về cảnh báo và dự báo cháy rừng trên địa bàn thành phố Huế; các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thành phố Huế thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác PCCCR.
   Trước tình hình nắng nóng gay gắt và hanh khô có nguy cơ cháy rừng cao trên địa thành phố, nguy cơ cháy rừng rất cao, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố và UBND các phường cần nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo tại công văn này.
Mai Trinh (Phòng Văn hóa Thông tin TP Huế)