Thành phố Huế: Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy (Từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021)
07/06/2021 3:13:40 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức Tháng hành động phòng, chống ma túy và hưởng ứng “Ngày Quốc tế phòng, chống ma tuý”, “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý - 26/6”; UBND thành phố xây dựng Kế hoạch 3388 ngày 7/6/2021 triển khai thực hiện như sau
   I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới; đồng thời, tuyên truyền lịch sử và ý nghĩa “Tháng hành động phòng, chống ma túy", “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6” nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, hành động của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng  chống tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.
  2. Thực hiện tốt công tác nắm, dự báo tình hình; tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp, đẩy mạnh công tác phòng ngừa; tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy. Tích cực vận động người nghiện đi cai nghiện ma túy dưới mọi hình thức; quản lý, giáo dục có hiệu quả số người sau cai nghiện tại cộng đồng, qua đó làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố.
  3. Kế hoạch phải được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tiến hành đồng bộ, thống nhất từ cơ sở, hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể trong kế hoạch theo đúng tiến độ, thời gian quy định với hiệu quả cao nhất; đảm bảo phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang triển khai trên địa bàn. Phát hiện và kịp thời biểu dương, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.
   II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
  1. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố; Chủ tịch UBND 27 phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cảnh báo toàn xã hội về tác hại ma tuý nhất là ma túy tổng hợp, các chất hướng thần ma túy mới, thủ đoạn của tội phạm ma túy; tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma tuý, các chủ trương chính sách của pháp luật về công tác cai nghiện; nêu gương các cá nhân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cộng đồng và nêu cao tinh thần trách nhiệm các cấp, các ngành, huy động sự tham gia các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vào công tác phòng, chống ma tuý, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục người vi phạm pháp luật về ma tuý tại gia đình và cộng đồng dân cư.
  - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả phù hợp với địa bàn dân cư, từng nhóm đối tượng như: Tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy trên hệ thống truyền thanh của phường; xe thông tin lưu động; tổ chức cho các hộ dân, người nguy cơ cao, người nghiện, đối tượng sau cai ma túy ký cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy; treo khẩu hiệu, băng rôn, pano cổ động công tác phòng, chống ma túy ở những nơi công cộng.
  - Tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy’’ gắn với cuộc vận động “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua khác để xây dựng phường, tổ dân phố không có tệ nạn ma túy; duy trì, củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng chống ma túy tại phường và các cơ quan, trường học.
  - Tiến hành treo khẩu hiệu để hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý tại trụ sở, trung tâm, nơi công cộng, trường học... theo các nội dung sau:“Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6”; “Phòng chống ma túy là trách nhiệm của toàn xã hội”; “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma túy”; “Chung tay nói không với ma túy, vì chính bạn và cộng đồng”; “Tuổi trẻ chung tay vì cộng đồng không ma túy”; “Vì một xã hội tốt đẹp, hãy cùng nhau ngăn chặn ma túy”.
  2. Công an thành phố
  - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật hiện hành về công tác phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, chủ trương, chính sách của tỉnh hiện đang triển khai, thực hiện trong công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai... Tác hại của ma túy, nhất là các loại ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ...).
  - Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch cao điểm phòng, chống ma túy hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”,“ Ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (26/6), trong đó tập trung: Làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề nổi lên, những địa bàn có dấu hiệu phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy; các phương thức thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm ma túy; nhận diện đúng các loại đối tượng, nhất là số đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy hoặc có biểu hiện móc nối hoạt động sản xuất ma túy trên địa bàn thành phố để chủ động triển khai các kế hoạch đấu tranh phù hợp; tăng cường tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm soát (cảnh sát giao thông, tổ tuần tra an ninh phường...) trên các tuyến giao thông, địa bàn công cộng, địa bàn giáp ranh nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý đối tượng phạm tội về ma túy. Kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp lái xe dương tính với các chất ma túy trong quá trình tham gia giao thông; siết chặt công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý các loại hình kinh doanh lưu trú (khách sạn, quán Bar, karaoke, nhà trọ), tập trung vào những cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có điều kiện về ANTT, ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
  - Tiến hành rà soát, thống kê người nghiện, nghi nghiện; lập hồ sơ đề nghị xác định tình trạng nghiện đối với 100% người sử dụng ma túy và áp dụng các biện pháp quản lý nhà nước theo các Nghị định: 111/NĐ-CP và 221/NĐ-CP; có biện pháp quản lý đặc biệt đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy có biểu hiện mất kiểm soát hành vi, loạn thần, “ngáo đá”; phối hợp vận động người nghiện các chất dạng thuốc phiện tham gia điều trị bằng thuốc thay thế Methadone; đảm bảo ANTT tại cơ sở điều trị.
  - Tiến hành nhập dữ liệu, thông tin người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn theo Quyết định 1054/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh về ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm quản lý thông tin người nghiện, người sử dụng trái pháp chất ma túy trên địa bàn đảm bảo đúng thời gian quy định.
  - Phối hợp với Phòng Y tế thành phố, chỉ đạo Công an các phường phối hợp với ngành Y tế và ngành Lao động Thương binh và Xã hội địa phương tổ chức khám sức khỏe, xét nghiệm các đối tượng liên quan đến ma túy để xác minh người nghiện, từ đó có biện pháp quản lý và giáo dục thích hợp thực hiện tốt công tác quản lý người nghiện và cai nghiện tại gia đình và cộng đồng ở địa phương.
  - Phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và UBND các phường thực hiện công tác tuyên truyền, tham mưu lập hồ sơ cai nghiện các loại, vận động, giúp đỡ người nghiện ma tuý tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.
  - Phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng chuyên trách chống tội phạm về ma túy của Công an tỉnh để thu thập tài liệu, xây dựng phương án tập trung đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh nhằm ngăn chặn nguồn ma túy xâm nhập vào địa bàn thành phố.
- Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp trong đảm bảo chấp hành pháp luật, tiến độ, chất lượng công tác điều tra, truy tố.
   3. Phòng Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố
  - Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tệ nạn ma tuý, xây dựng các cụm panô, treo băng rôn, khẩu hiệu tại các tuyến đường trọng điểm, nơi công cộng, trụ sở chính quyền, các cơ quan, trường học; hướng dẫn các cơ quan, ban ngành đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống ma tuý, hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”,“ Ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (26/6).
  - Tăng cường đăng tin, bài, phát sóng tuyên truyền, giáo dục về tác hại của các loại ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ...), cần sa, “bóng cười”, “tem giấy”, “bùa lưỡi”...; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; các quy định pháp luật hiện hành về công tác phòng, chống ma túy... nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
   4. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố
- Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các ban ngành liên quan vận động toàn dân tham gia giúp đỡ người nghiện, thực hiện các chương trình cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, vận động người nghiện ma tuý tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, các biện pháp quản lý người nghiện sau cai, hỗ trợ, điều trị, dạy nghề, tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện, quyết tâm nâng cao tỷ lệ người tiến bộ và cai nghiện thành công trong công tác này.
- Tổ chức hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ phường về công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện để làm tốt công tác tham mưu Chủ tịch UBND phường trong công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.
   5. Phòng  Giáo dục và Đào tạo thành phố
Chỉ đạo các trường học và các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua mạng xã hội hưởng ứng “Ngày quốc tế phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”, phát động phong trào học sinh, sinh viên“Chung tay nói không với ma túy, vì chính bạn và cộng đồng”; tổ chức tuyên truyền cho học sinh, sinh viên với nội dung nhấn mạnh tác hại của ma túy tổng hợp, kết hợp với tổ chức hoạt động thi sáng tác, tuyên truyền thông qua mạng xã hội, Internet.
   6. Phòng Y tế thành phố
Phối hợp với Công an thành phố, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố và các ngành liên quan, chỉ đạo lực lượng Y tế cấp cơ sở phối hợp với Công an các phường tổ chức các buổi khám sức khỏe, xét nghiệm cho các đối tượng ma túy, nghi nghiện để xác minh người nghiện, lập hồ sơ quản lý và kịp thời áp dụng các biện pháp cai nghiện, không để tình hình người nghiện ma túy gia tăng, giảm tác hại của ma túy đến sức khỏe cộng đồng, phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm khác trong cộng đồng xã hội.
   8. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân thành phố
Phối hợp với Công an thành phố, Phòng Tư pháp thành phố và các ngành liên quan chỉ đạo đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử nghiêm, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật đối với các vụ án ma túy.
   9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên
- Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục và tổ chức hoạt động chuyên đề “phòng, chống ma túy từ gia đình tại cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị nhằm hướng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và tổ chức các hoạt động, công tác hỗ trợ người nghiện ma túy sau cai nghiện tại cộng đồng.
- Phối hợp lực lượng Công an, các ban, ngành cùng cấp thường xuyên rà soát, lên danh sách những người có nguy cơ mắc nghiện, người nghiện ở địa bàn để tuyên truyền không sử dụng ma túy hoặc vận động đi cai tự nguyện chữa trị kịp thời.
   10. Thành đoàn Huế
- Tổ chức phát động phát động phong trào “Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng không ma túy” bằng nhiều hình thức tuyên truyền thiết thực, phù hợp (ưu tiên sử dụng trên mạng xã hội) để thu hút sự hưởng ứng tích cực, tham gia của đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là số thanh, thiếu niên sử dụng, nghiện ma túy.
- Rà soát, tổng hợp danh sách những thanh niên ở khu dân cư, tổ dân phố, thôn xóm đang trong độ tuổi thanh thiếu niên có nguy cơ mắc nghiện cao, phân công đoàn viên tư vấn tiếp cận tuyên truyền về tác hại của ma túy, vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện tại các Cơ sở của tỉnh, giao các đoàn viên thanh niên đảm nhận giúp đỡ người nghiện sau cai.
   11. UBND các phường
   - Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, chỉ đạo các ban, ngành trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện các mặt công tác phòng, chống ma túy, hoàn  thành nhiệm vụ và mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma tuý năm 2021. Tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy trên hệ thống loa đài truyền thanh phường, xe thông tin di động; tổ chức cho các hộ dân, người nguy cơ cao, người nghiện, đối tượng sau cai ma túy ký cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy; treo khẩu hiệu, băng rôn, pano cổ động công tác phòng, chống ma túy ở những nơi công cộng. Tiếp tục vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện, điều trị thay thế các dạng thuốc phiện bằng Methadone tại Cơ sở cai nghiện, cộng đồng; chú trọng tới công tác quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện để phòng ngừa tái nghiện có hiệu quả; vận động các tổ chức xã hội, cáccơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ việc làm, hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh cho người nghiện tại địa bàn. Làm tốt công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định; tập trung rà soát, lập hồ sơ đưa các đối tượng vào diện giáo dục tại xã, phường, thịtrấn làm nguồn để đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, đi cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng.
   - Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”, chỉ đạo, bố trí lực lượng Đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng buổi mitting tuần hành với chủ đề “Tuổi trẻ thành phố Huế quyết tâm bài trừ ma túy” trên các trục đường chính của thành phố được tổ chức vào ngày 26/6 “Ngày thế giới, ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” do thành phố tổ chức, qua đó làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy và tinh thần quyết tâm bài trừ tệ nạn ma túy trong lứa tuổi thành thiếu niên và lực lượng Đoàn viên thanh niên.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>