Thành phố Huế triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021
17/04/2021 5:13:43 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, ngày 14/4/2021, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 2223/KH-UBND về triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021.
   Theo đó, Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình; tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình trên địa bàn thành phố; tổ chức Hội nghị tập huấn, lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng can thiệp, hỗ trợ về phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ phụ trách công tác gia đình ở cơ sở. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì, củng cố, nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở.
   Theo Kế hoạch, trong năm 2021, các phường duy trì các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình đang được triển khai, nhân rộng ít nhất mỗi địa phương thêm 01 Mô hình theo đúng hướng dẫn. Ngoài ra, tiếp tục triển khai hoạt động thu thập dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình theo định kỳ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, báo cáo về tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở.  
   Để triển khai Kế hoạch đạt hiệu quả, UBND Thành phố giao nhiệm vụ cho Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức tập huấn cho cán bộ công tác gia đình tại cơ sở; gắn công tác phòng, chống bạo lực gia đình với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021); Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11.
   Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố tổ chức nâng cao năng lực về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ và cộng tác viên công tác xã hội ở cộng đồng. Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào nội dung tuyên truyền về Luật bình đẳng giới, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật người cao tuổi. Hướng dẫn các cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện việc chăm sóc, tư vấn tâm lý, bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho nạn nhân bạo lực gia đình.
   Đối với UBND các phường, UBND Thành phố yêu cầu căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để xây dựng kế hoạch triển khai, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn do phường quản lý.
   Thời gian qua, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực. Tuy nhiên, ở một số địa phương vẫn còn diễn ra các vụ bạo lực gia đình, gây tổn hại đến sức khỏe và đe dọa tính mạng của các thành viên trong gia đình. Việc tiếp tục triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và giảm dần tình trạng bạo lực gia đình trên phạm vi toàn thành phố, đồng thời qua đó tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống bạo lực gia đình.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>