Triển khai các hoạt động hỗ trợ người cao tuổi trên địa bàn thành phố Huế năm 2021
12/04/2021 10:50:00 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, ngày 08/4/2021, UBND thành phố Huế ban hành Công văn số 2067/UBND-VH về triển khai các hoạt động hỗ trợ người cao tuổi trên địa bàn thành phố Huế năm 2021.
   Theo đó, UBND Thành phố giao Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền về vai trò của gia đình trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi, những tấm gương người cao tuổi làm kinh tế giỏi; lồng ghép tuyên truyền trong việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn Thành phố.
   Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với người cao tuổi; đẩy mạnh việc thành lập các Câu lạc bộ: thơ ca, cờ tướng, văn nghệ, thể thao… cho người cao tuổi sinh hoạt tại đơn vị. Bên cạnh đó, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người cao tuổi tiếp cận các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại Trung tâm, đặc biệt quan tâm giúp đỡ cho người cao tuổi neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
   Đối với UBND các phường thuộc Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với điều kiện, sức khỏe của người cao tuổi nhân ngày Quốc tế người cao tuổi (01/10), ngày Người cao tuổi (06/6).
   Thời gian qua, công tác hỗ trợ, quan tâm người cao tuổi trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các mặt. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã được các cơ quan, ban ngành và UBND các phường chủ động triển khai thực hiện. Việc Thành phố chỉ đạo tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ người cao tuổi nhằm tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia đầy đủ vào các hoạt động của xã hội, tiếp tục phát huy truyền thống chăm lo và kính trọng thế hệ người cao tuổi, phát huy đầy đủ vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)